Yi Jin Jing / Tendino muscolari - Kyudo iaido qigong

#maestriqigong #qigongesalute #personaltrainerolistico

www.duecieli.it


Commenti